Privacy verklaring

Privacy verklaring

Als restaurant verwerkt Dinner at Six gegevens van consumenten die gebruikmaken van de dienstverlening van Dinner at Six . Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van de gegevens van de consument, in het bijzonder persoonsgegevens, is voor Dinner at Six dan ook van groot belang.

1. Persoonsgegevens die door Dinner at Six worden verwerkt
Dinner at Six verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van de diensten van Dinner at Six en/of omdat u deze gegevens zelf aan Dinner at Six verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door Dinner at Six, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, worden verwerkt.

Als u als klant gebruikmaakt van de dienstverlening van Dinner at Six, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type;
 • In sommige gevallen, informatie over uw allergieën.
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

2. Verwerkt Dinner at Six bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
De dienstverlening van Dinner at Six is niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Dinner at Six verzoekt u dan ook deze gegevens niet te verstrekken. Verder heeft Dinner at Six op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Dinner at Six kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt Dinner at Six ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door Dinner at Six worden verwerkt.

Mocht u ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat Dinner at Six onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan verzoekt Dinner at Six u contact op te nemen via bas@dinneratsix.nl. Dinner at Six zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

3. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Dinner at Six verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden.

Als u gebruikmaakt van de dienstverlening van Dinner at Six worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor het opstellen en uitvoeren van de reservering;
 • Voor het toesturen van informatie over (wijzigingen van) uw product of dienst;
 • Teneinde vast te stellen dat Dinner at Six daadwerkelijk contact heeft met u als klant of een van uw (rechtsgeldig) vertegenwoordigers, bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie;
 • Teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen als financiële instelling, bijvoorbeeld op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).
 • Voor het analyseren van uw gedrag op de website(s) van Dinner at Six teneinde daarmee de website(s) te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Voor het analyseren van uw surfgedrag over de website(s) van Dinner at Six op basis waarvan Dinner at Six producten en diensten afstemt op uw behoefte;

Deze toestemming kunt u vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

4. Hoe lang bewaart Dinner at Six uw persoonsgegevens?
Dinner at Six bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die Dinner at Six ontvangt in het kader van het opstellen en uitvoeren van de reservering en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat Dinner at Six uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na afwijzing van uw aanvraag of de beëindiging van de overeenkomst.

5. Deelt Dinner at Six uw persoonsgegevens met derden?
Dinner at Six deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Dinner at Six, sluit Dinner at Six een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgt Dinner at Six ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld die niet noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van de dienstverlening van Dinner at Six. In dat geval zal Dinner at Six dat alleen doen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen.

6. Hoe analyseert Dinner at Six uw websitebezoek?
Dinner at Six maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) van Dinner at Six wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. Dinner at Six gebruikt cookies enerzijds met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden waardoor Dinner at Six in staat is de website(s) te optimaliseren. Anderzijds maakt Dinner at Six gebruik van cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat Dinner at Six u eigen op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

7. Uw rechten
U hebt het recht de persoonsgegevens die Dinner at Six van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij Dinner at Six deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar bas@dinneratsix.nl. Wel stelt Dinner at Six vooraf graag vast dat dit verzoek van uw afkomstig is. Dinner at Six vraagt u dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorgt u wel dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy. Dinner at Six zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op uw verzoek reageren.

Klachten
Indien u van mening bent dat Dinner at Six uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van Dinner at Six op uw verzoek, dan hebt u het recht hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vindt u op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8. Beveiliging van uw persoonsgegevens
De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Dinner at Six van groot belang. Dinner at Six neemt dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

9. Functionaris Gegevensbescherming
Dinner at Six heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG draagt onder meer zorg voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Dinner at Six, het inventariseren van gegevensverwerkingen en het adviseren over technologie en beveiliging.

Als u ondanks het bovenstaande vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, denkt dat misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door Dinner at Six wordt gewaarborgd, stuur dan een mail naar bas@dinneratsix.nl.

Houten 17 juli 2018